Dødsbo

Dette må du gjøre

1. Kontakt begravelsesbyrå
Begravelsesbyrået kan hjelpe deg med praktiske oppgaver etter dødsfallet. Som regel vil begravelsesbyrået være behjelpelig med å varsle Tingretten, dersom du ønsker det.

Som nær slektning eller ektefelle kan du også melde fra om dødsfallet selv direkte til tingretten. Tingretten kan gi deg videre veiledning, blant annet om hvordan du kan gjøre opp dødsboet etter avdøde. Tingretten. varsler videre til folkeregisteret og NAV. Du vil da motta et orienteringsbrev fra Tingretten.

2. Få oversikt over avdødes gjeld og formue
Som arving er det viktig å skaffe seg oversikt over avdødes formue og gjeld før man tar stilling til hvordan dødsboet skal håndteres. Til dette trenger du en formuesfullmakt, som utstedes av tingretten. En formuesfullmakt gir adgang til å få oversikt over hva avdøde har av formue og gjeld i banken pluss tilgang til opplysninger fra skatteetaten og andre. 

3. Send fullmakten til banken
Send første fullmakt (Fullmakt vedrørende formue- og gjeldsforhold) til oss. Du kan også levere fullmakten i banken. Så snart vi har mottatt fullmakten, vil vi sende oversikt over gjeld og formue, slik at du kan ta stilling til om du ønsker å motta eller frasi deg arven.

4. Ta stilling til hvordan det skal skiftes
Er dere flere arvinger, må dere ta stilling til hvordan boet skal skiftes, og hvem som skal fordele arven etter avdøde. Det vanligste er at arvingene overtar ansvaret for hele dødsboet, oppgjør av gjeld og fordeling av arven etter lovens regler. Dette heter privat skifte. Dersom ingen vil overta gjelden, går boet til offentlig skifte. Dersom man er flere arvinger må den som har påtatt seg skifteoppgjøret innhente fullmakt fra de andre arvingene for å ha dialog med nødvendige instanser (blant annet bank, skatteetaten, NAV). Skjema om skifte eller uskifte må sendes til tingretten innen 60 dager etter dødsfallet. Ønsker du/dere rådgivning rundt skifteoppgjøret kan vi henvise deg til vår samarbeidspartner, Pengedoktoren AS. Pengedoktoren AS er et uavhengig selskap for privatøkonomisk rådgivning. Dersom du velger å benytte deg av Pengedoktorens bistand, vil det påløpe honorarer for rådgivningen. Du kan ta kontakt per epost agnes.bergo@pengedoktoren.no eller per telefon 975 67 427

5. Ordne skifteattest (og tilhørende fullmakter) fra Tingretten
Tingretten gir deg generell informasjon og utsteder nødvendige papirer:

Skifte- eller uskifteattest
Fullmaktsskjema som hører til skifte-/uskifteattest (Fullmakt 2)
Informasjon om eventuelt andre arvtakere
Standardskjema for fullmakt (ved flere arvinger)
Ved skifteattest må du sende ved kopi av legitimasjon til alle arvinger.

6. Send skifteattest (og tilhørende fullmakter) til banken
Når du har fått papirene fra Tingretten, kan du sende eller levere følgende dokumenter til oss: 

• Skifteattest eller uskifteattest 
• Fullmaktsskjema som hører til skifteattesten 
• Ved skifteattest må du sende ved bekreftet kopi av legitimasjon til alle arvingene og evt. fullmaktsinnehaver.

Når vi har mottatt dokumentene vil vi gi tilgang til de midlene avdøde har i banken.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 915 02436 eller per epost post@bien.no

 

Dette gjør banken

Avdødes konti blir sperret for uttak, også for personer som har hatt fullmakt. Det sperres ikke for innbetalinger. 
Vi avslutter kort, BankID, nettbank, avtalegiro og eFakturaavtaler. Betaling av boliglån i Bien, samt strøm-, forsikring- og husleiefaktura i avdødes navn, vil kunne betales så sant det er dekning på avdødes konti.
Regninger til nødvendige begravelsesutgifter (utgifter til gravstein dekkes ikke) kan betales fra avdødes konto før skifteattest foreligger. For andre regninger, se mer informasjon under. 
Om avdøde har livs- eller pensjonsforsikringer i Eika Forsikring må arvinger kontakte Eika Forsikring direkte. Meld dødsfall til Eika Forsikring her: forsikring@eika.no 
Banken har taushetsplikt. Det betyr at vi ikke kan dele opplysninger om avdødes kundeforhold før vi har mottatt nødvendige fullmakter og attester. 

Hva skjer med...

Regninger
Ved dødsfall sperres avdødes konti for bruk, også for personer som hadde tilgang til konto/konti tidligere. 
Før skifteattest er på plass dekkes følgende begravelsesutgifter:

Kiste
Begravelsesbyrå
Gravlegging (gravstein dekkes ikke). 
Følgende utgifter kan dekkes av boet, utover begravelsesutgifter, så fremt at regningene står i avdødes navn:
Strøm
Husleie
Forsikringer
Offentlige avgifter (unnlatt betaling kan medføre tap)
Boliglån i Bien Sparebank

Andre utgifter, som for eksempel telefon, boliglån i annen bank, forbruksgjeld osv. dekkes ikke av boets midler.
Regningene betales inntil 3 måneder etter dødsfall før skifteattest er mottatt. Etter at skifteattest er mottatt, vil ikke regninger lenger kunne betales fra avdødes konti, fullmektig må dekke dette fra egen konto.

Etter 6 måneder er det ikke anledning til å betale regninger fra boets konto. 

Gjeld
Velger du å bruke arveretten din, er du også ansvarlig for avdødes gjeld. 
Lån og annen gjeld må avsluttes, refinansieres eller overdras så snart skiftet er klart, og senest etter 6 måneder. Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere per epost post@bien.no eller per telefon 915 02436 dersom du har spørsmål rundt dette.

Avslutning av kontoer
Konto, gjeld og andre midler til avdøde skal gjøres opp eller overføres til arvtaker, normalt innen seks måneder etter dødsdato.
Vi vil kunne bistå deg med avslutning av avdødes kundeforhold. Ta kontakt per epost post@bien.no eller telefon 915 02436.

Greit å vite
Var du avdødes samboer eller ektefelle, og hadde dere felles lønnskonto? Da må du opprette ny konto. Husk å varsle arbeidsgiver eller NAV om nytt kontonummer.
Avdødes brukskonto bør ikke gjøres opp før etterinnbetalinger av lønn eller pensjon er kommet inn på konto.
Skattemelding må innleveres for avdøde året etter dødsfallet. Husk å varsle skatteetaten om ny utbetalingskonto for evt. skatt til gode. 
Det er ikke anledning til å opprettholde konti eller andre avtaler på den avdøde.

Forsikringer
Når en kunde dør blir forsikringer stående aktive og fakturering fortsetter inntil etterlatte eller bobestyrer tar kontakt for å informere oss om dødsfall. Dødsfallet må dokumenteres med dødsattest. 
Før skifte er gjennomført er det viktig å gi beskjed om hvem som skal få forsikringspapirer og regninger. Forsikring avsluttes ikke før dødsbo er oppgjort.  
Om avdøde har livs- eller pensjonsforsikringer i Eika Forsikring må arvingene kontakte Eika Forsikring direkte. Når skiftet er klart, sender du skifteattesten til oss på e-post til post@bien.no, slik at vi kan flytte forsikringene over på riktig person.Ofte stilte spørsmål

Hva er et dødsbo?
Med dødsbo menes alt av avdødes eiendeler og gjeld, rettigheter og forpliktelser. Dødsboet skal håndteres etter gjeldende lover og regler.

Hva er et arveoppgjør?
Et arveoppgjør er den juridiske, økonomiske og praktiske avviklingen av alt avdøde har etterlatt seg av eiendeler og forpliktelser, og fordelingen av det som er igjen etter at utgifter og forpliktelser er gjort opp. Arveoppgjør blir også referert til som dødsboskifte.

Hva er et skifte av dødsbo?
Overføringen av avdødes verdier til gjenlevende ektefelle, samboer eller andre arvinger kalles skifte eller uskifte av dødsbo. Hvordan dødsboet eller arven fordeles reguleres av Arveloven, Skifteloven og Ekteskapsloven, i tillegg til avdødes testament der det finnes.

Hva er en bobestyrer?
En bobestyrer er den som administrerer dødsboet og tar seg av det praktiske og juridiske arbeidet i forbindelse skifte av dødsbo. Bobestyreren kan være en av arvingene eller en advokat, revisor eller noen andre dere stoler på. 
Rollen som bobestyreren kan være både omfattende og kompleks, da bobestyrer har det overordnede ansvaret for at arvereglene og bestemmelsene i et eventuelt testament blir fulgt. Bobestyreren har i tillegg ansvar for at skifteattest foreligger, for organisering, fordeling og salg av eiendeler, løpende informasjon til arvinger, regnskap og innsending av selvangivelse.
Uenigheter kan oppstå ved arveoppgjør, derfor kan det være lurt å engasjere en advokat til oppgaven. Dersom en av arvingene tar rollen som bobestyrer er det ofte vanlig med kompensasjon for ansvaret.

Hva er en formuesfullmakt?
For at du som arving skal få innsyn i avdødes økonomi behøver du en formuesfullmakt. En formuesfullmakt gir deg adgang til opplysninger fra skatteetaten, banker, forsikringsselskap og andre, slik at du kan få fullstendig oversikt over avdødes formue og gjeld. Er man i tvil om avdøde kan ha gjeld man ikke vet om, bør man også utstede proklama. Da må kreditorer melde seg innen seks uker, ellers bortfaller som hovedregel gjelden. 
Les mer om arv og skifte på domstol.no.